Privacy Statement

De bescherming van uw privacy en gegevens is erg belangrijk voor Van Akelyen nv. Wij besteden er dan ook de nodige aandacht aan in onze bedrijfsvoering.

In dit statement informeren we u over de gegevens die Van Akelyen nv verzamelt wanneer u onze website bezoekt en voor welk doel Van Akelyen nv die gebruikt.

Algemeen

Van Akelyen nv NV, Heirbaan 19 te 9240 Zele, RPR 0412 781 421, vindt de bescherming van de privacy uiterst belangrijk. We willen de gebruikers van onze diensten en websites zoveel mogelijk informeren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Hieronder vindt u wat meer informatie over ons privacybeleid, en leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe u hierover controle heeft

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren of showrooms, websites, gebruik maakt van onze apps en onlinetools, solliciteert voor een functie in ons bedrijf, en wanneer u een potentiële of voormalige klant bent van Van Akelyen nv.

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. ‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren (zie meer hieronder). Het begrip ‘verwerking’ omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Van Akelyen nv NV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Welke gegevens verwerken we?

We verwerken onder meer persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben en die

 • u ons zelf geeft;
 • wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten;
 • wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten, met inbegrip van het gebruik door eindgebruikers of;
 • we via derden hebben ontvangen.

Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en dienstverlening te optimaliseren.

Er zijn verschillende types persoonsgegevens:

 • Gebruikersgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart, geslacht, e-mailadres, leeftijd, gezinssamenstelling en alle andere voorkeuren die u kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden etc., met inbegrip van uw financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid; Van sollicitanten worden ook opleiding, loopbaan, hobby’s en interesses bewaard.
 • Technische gegevens: deze hebben wij nodig om een goede werking van onze producten en diensten te kunnen realiseren.
 • Verkeersgegevens: deze bijzondere technische gegevens hebben we nodig om uw verkeer over elektronische communicatienetwerken af te wikkelen, zoals uw geanonimiseerd IP-adres of MAC adres;
 • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie van uw SIM-kaart vaststellen. Locatiegegevens geven aan met welke zendmast uw mobiele toestel of tablet in verbinding staat;
 • Gegevens over uw gebruik: de gegevens die wij ontvangen wanneer u onze producten en diensten gebruikt. Bijvoorbeeld: welke producten u aankoopt. Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant correct te kunnen factureren en u een betere en gepersonaliseerde ervaring te bieden.

Van Akelyen nv verwerkt geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
 • Wanneer Van Akelyen nv daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.
 • Sollicitanten: je persoonsgegevens worden door Van Akelyen nv gebruikt voor / om:
  • het opvolgen van jouw sollicitatie en het selectieproces
  • de toepassing van een wettelijke verplichting
  • contact te kunnen opnemen met jou
  • Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de selectieprocedure te kunnen doorlopen.

Mits uw toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Om uw aanvraag voor onze producten/diensten in behandeling te nemen. Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen over onze producten /diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we uw adresgegevens nodig. Alle informatie die wij in deze fase over u ontvangen, gebruiken we alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt.
 • Om onze producten en diensten te blijven verbeteren. Wij kunnen de gegevens over uw gebruik verwerken om ons aanbod te evalueren en te verbeteren. Bijvoorbeeld: we kijken welk type hardware u hebt om het gebruik van onze apps of websites te optimaliseren. Zo kunnen wij onze producten en diensten nog beter op u afstemmen.
 • Om u te informeren over (nieuwe) producten of diensten van Van Akelyen nv en andere bedrijven binnen de Van Akelyen nv groep. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u nieuwe producten en/of diensten aan te bieden waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn. U kan zich voor dit soort berichten afmelden. Hoe u dat doet, leest u in punt 8 van dit privacybeleid.
 • Om u gepersonaliseerde advertenties / boodschappen aan te bieden. Aan de hand van uw profiel kunnen we onze advertenties / boodschappen aanpassen aan uw interesses en voorkeuren. Hoe u zich daarvoor afmeldt, leest u in punt 8 van dit privacybeleid.
 • Om eenieders veiligheid te garanderen In en rond onze kantoren en vestigingen kan u ook worden gefilmd door onze bewakingscamera’s. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten, bezoekers en/of wijzelf het slachtoffer worden te voorkomen (wij signaleren de aanwezigheid van camera’s met pictogrammen die onze contactgegevens vermelden).
 • Om onze prestaties op te volgen. Wij kunnen uw gegevens en profiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over onze diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens gesprekken of tussenkomsten, onze antwoorden op vragen van klanten….
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. Denk maar aan algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheidsinstanties mee te delen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse. Wij kunnen uw anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze producten/diensten. De gegevens die wij hierbij gebruiken zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen.

Indien u niet wenst dat uw gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden, dan kan u dit te melden aan de Van Akelyen nv klantendienst of via de volgende link.

Wanneer u zich via onze websites of online tools gebruik maakt van diensten van andere partijen zoals chat, websites van derden, forums, sociale media, nieuwsgroepen en/of apps heeft Van Akelyen nv geen controle, en zijn we ook niet verantwoordelijk voor de informatie die u daar op plaatst.

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Ons informatiebeveiligingsbeleid, vereisten, en beheerstandaarden zijn trouwens volledig geënt op de internationale ISO27002 standaard.

Voor de beveiliging van uw gegevens hebben wij specifieke personen in dienst die op de naleving van de wetgeving en onze ethische aspiraties toezien. Wij hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen. Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze werknemers. Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via ons netwerk verloopt (bijvoorbeeld: vaste en mobiele telefoongesprekken, e-mails en sms-berichten) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat Van Akelyen nv en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

Onze websites of sociale media vermelden soms links naar websites van derden (externe websites, andere sociale media, partner websites, organisatoren van events die we sponsoren, etc.) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de Van Akelyen nv groep. Wij geven uw persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 • Dit nodig is voor onze dienstverlening. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van elektronische facturen. De doorgifte van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Van Akelyen nv zelf. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • Er een wettelijke verplichting is. Wij verwijzen hiervoor naar punt 4 van dit privacybeleid.Er een gerechtvaardigd belang is voor Van Akelyen nv of de betrokken derde. Dit gebeurt enkel mits uw belang of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.
 • U ons daar toelating voor geeft. Indien Van Akelyen nv op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

6. Hoe bepaalt u welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

Indien wij uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden willen verzamelen, dan zullen wij u daar steeds over informeren, en waar wettelijk vereist uw toestemming vragen, in de communicatie die we daaromtrent verspreiden.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?

A. recht op toegang

U heeft steeds recht op (gratis) toegang tot de gegevens die wij over u hebben. U kan ons vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Waarvoor wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens; en
 • Welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken.

U kan dit recht uitoefenen via onderstaande procedure, die wij op basis van de juridische terminologie “Subject Access Request” of “SAR” noemen.

U moet daartoe een e-mail sturen naar info@vanakelyen.be

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, moet u een bewijs van uw identiteit (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart) toevoegen aan uw aanvraag.

Van Akelyen nv heeft 45 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Van Akelyen nv uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

Indien u enige reden hebt om aan te nemen dat Van Akelyen nv uw aanvraag niet correct behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen met de Data Protection Officer (DPO) van Van Akelyen nv via info@vanakelyen.be zodat wij samen met u de zaak kunnen bekijken.

Indien Van Akelyen nv niet reageert op uw aanvraag, deze weigert of indien het antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, heeft u het recht een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, via commission@privacycommission.be .

B. recht op verbetering en verwijdering

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan u ons contacteren via info@vanakelyen.be .

Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Wij kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens gedurende bepaalde termijnen te bewaren.

C. recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing

U heeft altijd het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met Van Akelyen nv zelf ( info@vanakelyen.be ), of u kunt:

 • Voor commerciële telefoontjes: uzelf inschrijven op de Bel-me-niet-meer-lijst (www.bel-me-niet-meer.be).
 • Voor commerciële brieven: uzelf inschrijven op de Robinson-lijst (www.robinsonlist.be).
 • Voor commerciële sms’jes: door te reageren met “STOP” op het nummer dat u de sms stuurde;
 • Voor commerciële e-mails: via de uitschrijfmogelijkheid in de bewuste e-mail. Om e-mailcampagnes efficiënter te maken, gebruiken we software om te meten of onze e-mails werden geopend en op welke links werd geklikt;
 • Voor nieuwsbrieven en e-facturatie: via info@vanakelyen.be

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht.

Van Akelyen nv draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Soms kan de termijn lang zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract, of voor 30 jaar, in het kader van onze vorstgarantie. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

8. Hoe zit het met onze websites, cookies en mobiele apps?

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze websites, hanteren wij ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

U kunt onze websites bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Met uw toestemming (voor zover nodig) kunnen wij u als bezoeker van onze websites informeren over een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten. Sommige onderdelen of functies zijn voorbehouden aan Van Akelyen nv-klanten of bezoekers met een account. Wij identificeren dan uw geanonimiseerd IP adres en koppelen die aan uw klantengegevens.

Om de dienstverlening te optimaliseren kunnen wij uw klantengegevens verder aanvullen met de data die we afleiden uit de cookies ten gevolge van uw gebruik van onze websites.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle producten of services van Van Akelyen nv die verband houden met dit beleid of die bij verwijzing hierin zijn opgenomen.

Cookies

Wat zijn cookies?

Wij maken gebruik van cookies wanneer u onze e-mails opent en/of wanneer u onze websites bezoekt of apps gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op uw eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die het gebruiksgemak van onze websites en apps optimaliseren. Zo kunt u bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij onze websites of apps beter afstemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Cookies kunnen zowel door Van Akelyen nv als andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden op onze websites toelaten cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

Welke soorten cookies gebruiken we?

 • Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonsgegevens...
 • Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden, de inhoud van uw winkelwagentje en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.
 • Analytische cookies: zorgen ervoor dat we onze websites kunnen analyseren. Hierdoor weten wij hoeveel bezoekers er op onze site komen, hoe lang ze zijn gebleven, waar ze op hebben geklikt, welke onderdelen populair zijn, enz. Ook kunnen we zien welke webpagina’s niet goed worden bezocht en tegen welke problemen bezoekers aanlopen. Zo kunnen we onze websites continu verbeteren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics, Hotjar en Google Tag Manager, De gegenereerde informatie over uw gebruiksgedrag op onze websites wordt anoniem verzameld (door de laatste 8 karakters van uw IP adres te verwijderen) en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze geanonimiseerde gegevens worden vervolgens door Google namens ons geanalyseerd en als geaggregeerde gegevens aan ons teruggestuurd. Google koppelt uw geanonimiseerd IP-adres niet aan andere door hen geregistreerde gegevens.
 • Performante cookies: verzamelen gegevens van bezoekers om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld: bezoekers tellen, populaire webpagina’s oplijsten, etc.
 • Advertentiecookies: passen de advertenties aan op basis van uw surfgedrag, demografische en gebruikersgegevens.
 • Remarketing cookies: onze website maakt gebruik van remarketing cookies om u gedurende een bepaalde periode (tot 90 dagen) gepersonaliseerde en/of op basis van interesse gebaseerde advertenties te vertonen. Voor meer informatie over deze cookies; Google Remarketing (Adwords / Dynamic Remarketing), Linkedin en Facebook
 • Profileringscookies: cookies die bijdragen tot het vormen van gerichte boodschappen op onze website. Voor meer informatie, klik hier of voor een opt-out, klik hier.

Met “cookies” worden ook soortgelijke technologieën bedoeld, zoals flash cookies, device fingerprinting, html5-local storage en javascripts.

Beheer van cookies

Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies afwijzen bij uw eerste bezoek, of kan u zich afmelden van bepaalde cookies via optout.networkadvertising.org. Verder kan u op elk moment via de instellingen van uw browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van uw computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen er voor kan zorgen dat de Van Akelyen nv websites en andere websites niet goed meer werken.

Andere technologische middelen

Om het succes van onze reclamecampagnes te meten en te verbeteren, tellen technologieën zoals web beacons en action tags het aantal bezoekers op onze websites en/of apps naar aanleiding van een reclame op de site van derden. Bepaalde pagina’s op onze websites werken ook met pixel tags. Deze pixels zien onder andere welke producten u op onze websites bekijkt. Op basis van die informatie kunnen wij u vervolgens relevante advertenties tonen op bijvoorbeeld Facebook en Google.

Mobiele apps

Van Akelyen nv biedt verschillende apps aan. Als u van deze diensten gebruik maakt, dan kan het ook noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Die gegevens worden steeds verwerkt conform de bepalingen van dit Privacybeleid.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Cookies kunnen worden gebruikt voor om u te herkennen wanneer u Van Akelyen nv bezoekt, uw voorkeuren te onthouden en u een gepersonaliseerde ervaring te bieden die aansluit bij uw instellingen.

Cookies maken uw interacties met Van Akelyen nv ook sneller en veiliger. Ook kunnen we u dankzij cookies reclame tonen, zowel op als buiten de Van Akelyen nv-website, en u aangepaste functies bieden via plug-ins van Van Akelyen nv , zoals onze knop Delen.

Gebruikscategorieën

Omschrijving

Verificatie

Als u zich hebt aangemeld bij Van Akelyen nv, kunnen we u dankzij cookies de juiste gegevens laten zien en uw ervaring personaliseren.

Beveiliging

We gebruiken cookies om onze beveiligingsfuncties mogelijk te maken en te ondersteunen. Ook kunnen we hiermee schadelijke activiteiten en schendingen van onze gebruikersovereenkomst detecteren.

Voorkeuren, functies en services.

Cookies kunnen ons laten weten aan welke taal u de voorkeur geeft en wat uw communicatievoorkeuren zijn. Ook kunt u met cookies eenvoudiger formulieren op Van Akelyen nv invullen. Ze bieden u ook functies, inzichten en aangepaste content in combinatie met onze plug-ins.

Reclame

.We kunnen cookies gebruiken om u relevante advertenties te tonen, zowel op als buiten de Van Akelyen nv-website. We kunnen een cookie ook gebruiken om te bepalen of iemand die een advertentie op Google of andere websites heeft gezien, later de website van Van Akelyen nv heeft bezocht en daar actie heeft ondernomen. We kunnen ook samenwerken met een partner om u een advertentie te tonen, op of buiten Van Akelyen nv, bijvoorbeeld nadat u de website of toepassing van Van Akelyen nv hebt gebruikt.

Prestaties, analyse en onderzoek

Met cookies kunnen we bepalen hoe goed onze website en plug-ins presteren op verschillende locaties. Wij gebruiken cookies ook om producten, functies en services te begrijpen, te verbeteren, en te onderzoeken, ook wanneer u Van Akelyen nv opent vanaf andere websites, toepassingen of apparaten, zoals uw computer op het werk of uw mobiele telefoon.

9. Hoe kan ik Van Akelyen nv contacteren?

Indien u onze klantendienst wilt bereiken om uw privacy instellingen aan te passen, dan kan dat onder andere via info@vanakelyen.be .

Voor meer informatie over ons privacybeleid of voor klachten in verband met uw privacy, inclusief het uitoefenen van uw recht op toegang kan u contact opnemen met het Privacy Office van Van Akelyen nv via info@vanakelyen.be .

Laden
Laden