ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De consument heeft het recht mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens


Van Akelyen nv
Heirbaan 19 te 9240 Zele (België)
Ondernemingsnummer: BE0412.781.421
E-mailadres: info@vabouw.be
Tel. +32(0)52/44.40.31
Fax +32(0)52/44.49.35

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Van Akelyen, een nv met maatschappelijke zetel te 9240 Zele (België), BTW BE 0412.781.421, RPR Gent afd. Dendermonde, biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Van Akelyen nv. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Van Akelyen nv houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Van Akelyen nv aanvaard zijn.Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Herbruikbare verpakkingsmaterialen zoals waarborgpaletten, kratten, bakken enz., vallen ten laste van de consument. Bij het hiervan tijdig terug inleveren door de consument, uiterlijk 3 maanden na levering, en in goede staat, wordt de waarborg integraal gecrediteerd en terugbetaald binnen de 5 werkdagen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De deelname in de verzendkosten wordt per bestelling slechts één keer aangerekend, zelfs al wordt de bestelling in meerdere keren geleverd.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Van Akelyen nv niet. Van Akelyen nv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Van Akelyen nv is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

De verkoper behoudt zich het recht om aankopen te ontbinden op grond van ernstige fouten in de prijs van de aangeboden producten.


Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Van Akelyen nv. Van Akelyen nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen


De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

1 ) Bancontact/MisterCash

Voorafbetaling met bankkaart

2) Bankoverschrijving

Voorafbetaling met bankoverschrijving binnen Europa

3) iDEAL

voorafbetaling met iDEAL via een Nederlandse bank

4) Sofortbanking

Voorafbetaling met uw Europese bankrekeningDe aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Van Akelyen nv.


Van Akelyen nv is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, of aan extra voorwaarden te onderwerpen, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Van Akelyen nv.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Van Akelyen nv te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Van Akelyen nv beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Van Akelyen nv zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Levering

Bij grote pakketten neemt de ondernemer contact op met de consument om de levering te bespreken.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Op het moment van levering dient er iemand aanwezig te zijn om de bestelde goederen op het afleveradres in ontvangst te nemen. Na de ontvangst van de goederen zijn alle risico’s op beschadiging c.q. diefstal van het geleverde voor rekening van de ontvanger. Indien er niemand aanwezig is op het moment van levering, zullen de kosten voor het nogmaals aanbieden van de goederen volledig voor rekening van de opdrachtgever komen. Eventuele wijzigingen van de leverdatum en/of adres dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken leverdatum/-tijd worden doorgegeven aan Van Akelyen nv.

· Alle goederen worden verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk 14 dagen na levering of afhaling. Bij gebrek aan schriftelijk bezwaar of klacht binnen 14 dagen volgend op de levering of afhaling, worden alle zichtbare gebreken gedekt door de levering. Ook verpakte producten dienen door de consument binnen dezelfde termijn te worden gecontroleerd op conformiteit zodat de consument, zo nodig, tijdig de verpakking dient open te maken en de verpakking op zich nooit reden kan zijn tot het beweerd verborgen zijn van gebreken. Eventuele kleurafwijkingen kunnen nooit beschouwd worden als verborgen gebreken. De ondernemer staat enkel in voor verborgen gebreken wanneer hij daarvan kennis had; die kennis wordt niet vermoed, zij moet door de consument afnemer bewezen worden.

· Kleurafwijkingen en maatafwijkingen op gevelstenen, vloeren en betonblokken zijn mogelijk. Dit volgens de normen van de leverende Belgische of buitenlandse fabriek. Indien men een egale kleurschakering wenst te bekomen over de totaliteit van het bouwwerk is de aankoop van alle stenen/de volledig vloer in eenmaal en het vermengen uit diverse pakketten een absolute vereiste. Bij gebrek hiervan kan de ondernemer nooit aansprakelijk gesteld worden voor kleurafwijkingen.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor niet-beroepsmatig gebruik)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen


Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Van Akelyen nv klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Van Akelyen nv.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan Van Akelyen nv mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Van Akelyen nv klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Van Akelyen nv Heirbaan 19 te 9240 Zele. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, UPS, GLS, enz) te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Als een product verzegeld is, mag de klant de verzegeling niet verbreken wanneer hij/zij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht komt te vervallen op het moment dat de klant de verzegeling verbreekt. Indien het teruggestuurde product beschadigd, zichtbaar gedragen of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Van Akelyen nv zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele dubbele verpakking bevinden, alle etiketten nog aan de goederen bevestigd zijn, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. De etiketten van de transporteur mogen niet op de originele verpakking van het product gekleefd worden.

Terugname van niet standaard in het assortiment aanwezige producten, welke op speciaal verzoek van opdrachtgever zijn besteld, wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. Ook uitgesloten zijn speciaal op maat geleverde/bestelde producten en producten die snel kunnen bederven of verouderen (zakgoed).
Wij raden onze klanten dan ook aan om specifieke producten die speciaal besteld dienen te worden bij onze fabrikanten (en zodoende ook niet terug kunnen genomen worden), eerst te bezichtigen in onze showroom. Vele gevelstenen, dakpannen, klinkers, tegels,… zijn geen stockproducten en vallen onder deze productgroep.


Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

Als u de gehele bestelling retourneert, worden de in rekening gebrachte verzendkosten gecorrigeerd. Behoud u een deel dan blijven de verzendkosten gewoon gelden.
Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Van Akelyen nv, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor interne doeleinden, zoals de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Van Akelyen nv, Heirbaan 19 te 9240 Zele, België, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Van Akelyen nv, Heirbaan 19 te B-9240 Zele .

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Van Akelyen nv heeft dus geen toegang tot uw paswoord.Van Akelyen nv] houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons hiervoor contacteren.


Artikel 11; Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Van Akelyen nv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13: Van Akelyen nv Klantendienst


De Van Akelyen nv klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)52/44.40.31, via e-mail op info@vabouw.be of per post op het volgende adres Heirbaan 19 te 9240 Zele (België).
Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Van Akelyen nv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Van Akelyen nv kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te 9200 Dendermonde (België) bevoegd.

Laden
Laden